Fiori hľadá najkrajší balkón

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Fiori hľadá najkrajší balkón


Predmetom tohto dokumentu sú úplné a jasné pravidlá ( ďalej len " pravidlá" ) súťaže Fiori hľadá najkrajší balkón ( ďalej len "súťaž"). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá súťaže uvedené na propagačných materiáloch určených spotrebiteľom. Tieto pravidlá môžu byť pozmenené iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu uverejnených rovnako ako tento dokument.

Organizátorom a usporiadateľom súťaže je :

Fiori, s.r.o.

Čigérska 1833/24, Dunajská Streda 929 01

IČO: 46834311

Zapísaná v OR Okresného súdu v Trnave, oddiel sro, vložka číslo 340008/T

(ďalej len "organizátor" a "usporiadateľ")

2. Termín konania súťaže

Súťaž prebieha v termíne od 29.07.2016 do 14.08.2016.

3. Účasť v súťaži

3.1.Súťaže sa môže zúčastniť fyzické osoby staršie ako 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky. Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo odbornom vzťahu k organizátorovi a usporiadateľovi či k ďalším osobám povereným zabezpečením tejto súťaže a osoby, ktoré sú ku ktorejkoľvek z takých osôb vo vzťahu osôb blízkych.

3.2.Do súťaže sa môže zapojiť súťažiaci pridaním fotky svojho balkónu do komentu statusu o súťaži.

Podmienkou účasti je aktívne zapojenie sa do súťaže na stránke www.facebook.com/kvetinarstvofiori vrátane potvrdení súhlasu s užívaním osobných údajov.

3.3.Účasť v súťaži nie je spoplatnená.

3.4.Zo súťaže budú vylúčení všetci súťažiaci, ktorí akýmkoľvek spôsobom nevyhovejú týmto pravidlám alebo ich porušia. Usporiadateľ je oprávnený rozhodnúť o vylúčení tých súťažiacich, u ktorých je dané dôvodné podozrenie, že v súťaži uplatňuje nekalé, podvodné alebo nečestné praktiky. Vylúčením zo súťaže stráca súťažiaci nárok na odovzdanie výhry, a to bez náhrady.

4. Mechanika súťaže / Hodnotiace kritérium

4.1.Po príchode do súťažnej aplikácie na facebookovej stránke www.facebook.com/kvetinarstvofiori je súťažiaci povinný potvrdiť súhlas s použitím údajov zo svojho facebookového profilu (meno, e-mail) a potvrdiť, že sa stáva fanúšikom tejto stránky (Páči sa mi to)

4.2. Cieľom súťaže je nájsť najkrajší balkón.

4.3.Hodnotenie súťaže bude prebiehať tak že, štyria floristi obodujú samostatne každú doručenú fotografiu na vyššej uvedenej stránke Facebooku. Body sa spočítajú a tá fotka, ktorá bude mať najviac bodov, jej majiteľ vyhráva.

Každý zo súťažiacich je oprávnený sa zúčastniť súťaže len raz a len s jednou súťažnou fotografiou.

5. Výhra a odovzdanie výhry

Výhrou je Kvetinové aranžmá od floristov Fiori

Výherca bude kontaktovaný na e-mail a následne mu bude doručená výhra zástupcom spoločnosti Fiori.

Výherca, ktorý do 3 pracovných dní od odoslania oznámenia o výhre usporiadateľom/organizátorom cez Facebook alebo e-mail neodpovie a neposkytne svoje kontaktné údaje ( adresu, mobilné číslo) pre zaslanie výhry, o výhru prichádza a výhra bude odovzdaná ďalšiemu súťažiacemu v poradí.

6. LICENCIE POUŽITIE DIELA A SÚHLAS TRETÍCH OSÔB S OBSTARANÍM A UŽITÍM JEJ OSOBNÝCH ATRIBÚTOV

6.1 Odoslaním fotografie do súťaže udeľuje každý súťažiaci usporiadateľovi súťaže bezodplatnú výhradnú licenciu na použitie fotografie , ako autorského diela , ( ďalej len " dielo " ) , resp . ktorejkoľvek jeho časti , a to všetkými známymi spôsobmi použitia , najmä však k obchodným a marketingovým účelom Usporiadateľa , vnútorné potreby Usporiadateľa , atď a to bez obmedzenia územného , časového, technologického , množstvového a bez obmedzenia účelu. Licencia zahŕňa tiež oprávnenie Usporiadateľa dielo spracovať , zmeniť , upraviť , preložiť resp . dokončiť dielo alebo nechať spracovať , zmeniť , upraviť , preložiť resp . dokončiť dielo ; užiť dielo vcelku alebo len čiastočne ; zaradiť dielo alebo jeho časti , do iného diela a užiť v rozsahu podľa tohto článku . Súťažiaci prehlasuje , že je oprávnený takúto licenciu poskytnúť .

6.2 Usporiadateľ nie je povinný poskytnutú licenciu využiť . Usporiadateľ je oprávnený práva z licencie úplne alebo sčasti , odplatne alebo bezodplatne poskytnúť tretej osobe (podlicencie) alebo licenciu úplne alebo sčasti , odplatne alebo bezodplatne postúpiť tretej osobe . Súťažiaci udeľuje Usporiadateľovi súťaže súhlas na zverejnenie diela a súhlasí s tým , aby dielo resp . jeho časť bola zverejnená či použitá bez uvedenia jeho autorstva v prípadoch , keď je to obvyklé.

6.3 Súťažiaci ďalej prehlasuje a zaručuje Usporiadateľovi súťaže , že v súvislosti s vyhotovením fotografie získal od všetkých osôb zachytených na fotografii , súhlas s obstaraním a použitím ich podobizne a obrazových snímok a obrazových záznamov a iných atribútov osobnej povahy ( ďalej len "snímok " ) , že tento súhlas bol udelený v súvislosti s účasťou súťažiaceho v súťaži , a že tieto osoby súhlasia s tým , aby ich snímok bol použitý súťažiacim v súťaži a ďalej potom Usporiadateľom pre jeho vnútorné potreby , pre obchodné a marketingové účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi , s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela . Súťažiaci prehlasuje a zaručuje Usporiadateľovi , že tento súhlas získal bez vecného , časového , množstvového a územného obmedzenia , a že je oprávnený tento súhlas na Usporiadateľa previesť .

6.4 V prípade , ak sa ukáže v priebehu súťaže alebo kedykoľvek po jej skončení vyššie uvedené vyhlásenie súťažiaceho ako nepravdivé alebo neúplné , zaväzuje sa súťažiaci nahradiť usporiadateľovi všetku škodu , ktorá mu v súvislosti s týmto nepravdivým a / alebo neúplným vyhlásením vznikla . 8.5 . Súťažiaci účasťou v tejto súťaži potvrdzuje , že obstaranie a použitie fotografií podľa tohto článku pravidiel je v súlade s právnymi predpismi a že uskutočnením tejto súťaže nebudú porušené ani ohrozené práva tretích strán .

7. OSOBNÉ ÚDAJE

7.1 Registráciou do súťaže súhlasí súťažiaci so spracovaním poskytnutých osobných údajov v rozsahu uvedenom v registrácii a v prípade výhry tiež údajov o tejto výhre a jej hodnote, adrese výhercu, na ktorú má byť výhra doručená, obrazových či audiovizuálnych záznamov výhercu, ktoré Usporiadateľ získa od súťažiaceho v priebehu alebo po skončení súťaže (ďalej len "osobné údaje") Usporiadateľom ako správcom a s ich prípadným spracovaním prostredníctvom spracovateľa, ktorým je Organizátor súťaže, pre účely usporiadania tejto súťaže a v prípade výhry súťažiaceho pre účely správy daní a zverejnenia výsledkov súťaže v médiách a v propagačných materiáloch Usporiadateľa alebo Organizátora, a to na dobu jedného roku od ukončenia súťaže a vysporiadania nárokov zo súťaže. Taktiež súhlasí s použitím osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa (vrátane kontaktnej e-mailovej adresy) pre účely ponuky obchodu alebo služieb, pre zasielanie obchodných informácií prostredníctvom elektronických prostriedkov, pre účely uvedené v tejto vete vyššie, a to na dobu 5 rokov od ukončenia tejto súťaže.

7.2 Osobné údaje budú spracovávané automaticky v elektronickej podobe. Súťažiaci berie na vedomie, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a súhlas s ich spracovaním môže bezplatne kedykoľvek na adrese Usporiadateľa, alebo Organizátora odvolať (v prípade odvolania súhlasu so spracovaním budú príslušné osobné údaje vymazané alebo inak zlikvidované), že má právo prístupu k svojim osobným údajom (vrátane informácií o rozsahu a účele ich spracovávania a všetkých dostupných informácií o ich zdroji) a právo na opravu týchto údajov, doplnení, blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu, atď. V prípade pochybností, že spracovanie osobných údajov je v rozpore s ochranou súkromného alebo osobného života súťažiaceho alebo v rozpore so zákonom, môže súťažiaci žiadať Usporiadateľa, akéhokoľvek budúceho správcu alebo Organizátora o vysvetlenie a okamžité odstránenie chybného stavu, prípadne sa môže obrátiť priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov. Súťažiaci berie na vedomie, že má i ďalšie práva podľa zákona č. 122/2013 Z.z

8. OSTATNÉ USTANOVENIA A PODMIENKY

8.1 Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá alebo podmienky súťaže vrátane zmeny doby jej trvania , či súťaž kedykoľvek ukončiť bez náhrady , a to s účinnosťou odo dňa uverejnenia na stránke www.facebook.com/kvetinarstvofiori

Bude - ak mať usporiadateľ či organizátor oprávnené podozrenie na podvodné , nepoctivé alebo nekalé konanie súťažiaceho či inej osoby , ktorá súťažiacemu napomohla či mohla napomôcť k výhre , alebo ak k takému konaniu dôjde , bude súťažiaci zo súťaže vylúčený ; to platí rovnako aj v prípade iného konania súťažiaceho či inej osoby , ktorá súťažiacemu napomohla či mohla napomôcť k výhre , ktoré je inak v rozpore so súťažnými pravidlami či podmienkami .

8.2 Organizátor / usporiadateľ súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v súťaži ( predovšetkým funkčnosť internetu a sociálne siete Facebook ) .

8.3 Organizátor / usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody spôsobené prípravou alebo vykonávaním akýchkoľvek súťažných úkonov , účasťou v súťaži ani výhrami v súťaži alebo v súvislosti s nimi .

8.4 V prípade , že sa výhercu nepodarí kontaktovať na ním uvedených kontaktných údajoch , zaniká nárok výhercu na získanie tejto výhry .

8.5 Účasť v súťaži nie je možné vymáhať súdnou cestou .

8.6 Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná , spravovaná alebo pridružená k elektronickej sociálnej sieti Facebook . Súťažiaci je uzrozumený s tým , že poskytuje svoje informácie organizátorovi a usporiadateľovi súťaže a nie elektronickej sociálnej sieti Facebook .

8.7 V ostatnom sa súťaž a vzťahy medzi súťažiacim a usporiadateľom / organizátorom riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky .

8.8. Tieto úplné pravidlá sú zverejnené na súťažných stránkach . V prípade rozporu medzi textom skrátených pravidiel uvedených v ktoromkoľvek propagačnom materiáli prezentujúcim túto súťaž a týmito úplnými pravidlami zverejnenými na súťažných stránkach , majú prednosť tieto úplné pravidlá.

V Bratislave 28.07.2016