Pravidlá súťaže

 1. Spotrebiteľská súťaž s názvom "Fiori rozdáva radosť" (ďalej len ako "spotrebiteľská súťaž") je organizovaná a uskutočňovaná spoločnosťou Fiori s.r.o., so sídlom Čigérska 1833/24, Dunajská Streda, PSČ 929 01, IČO: 46 834 311, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č.: 34008/T (ďalej len ako "organizátor" alebo "Fiori").
 2. Spotrebiteľská súťaž sa vzťahuje výlučne na 8 predajní siete Fiori v rámci územia Slovenskej republiky, ktorých zoznam je uvedený v týchto pravidlách.
 3. Termín začatia spotrebiteľskej súťaže je 01.01. 2017, termín ukončenia spotrebiteľskej súťaže je 30. 06. 2017. Organizátor si vyhradzuje právo upraviť dĺžku trvania spotrebiteľskej súťaže podľa svojej úvahy, a to najmä spotrebiteľskú súťaž primerane predĺžiť, skrátiť alebo zrušiť bez náhrady.
 4. Do spotrebiteľskej súťaže sa môže zapojiť každý zákazník Fiori (ďalej aj ako "účastník" alebo "účastník spotrebiteľskej súťaže"). Do spotrebiteľskej súťaže sa môže zapojiť len zákazník Fiori starší ako 18 rokov, ktorý kedykoľvek počas trvania spotrebiteľskej súťaže nakúpi v ktorejkoľvek predajni Fiori na Slovensku tovar v minimálnej cene 20,00 € a zaregistruje svoj pokladničný doklad na webovej stránke www.kvetinarstvofiori.sk/fiori-rozdava-radost tak, že vyplní registračný formulár, kde zadá svoje kontaktné údaje (v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, email, ) a údaje z pokladničného dokladu (v rozsahu dátum pokladničného dokladu a sumu nákupu). Do registračného formulára je nevyhnutné uviesť adresu predajne Fiori (prevádzky podľa vzoru v registračnom formulári), v ktorej účastník realizoval nákup. Podmienkou účasti v spotrebiteľskej súťaži je aj vyjadrenie súhlasu s podmienkami tejto spotrebiteľskej súťaže a spracovaním osobných údajov.
 5. S jedným pokladničným dokladom sa zákazník Fiori môže zaregistrovať do súťaže len jeden krát.
 6. Účastník spotrebiteľskej súťaže sa môže zapojiť do spotrebiteľskej súťaže opakovane bez obmedzenia, a to tým, že opakovane splní podmienky špecifikované v bode 4. a 5 týchto pravidiel. Tým si účastník zvyšuje svoje šance na výhru v spotrebiteľskej súťaži.
 7. Predloženie zaregistrovaného pokladničného dokladu je podmienkou pre uplatnenie výhry v prípade vyžrebovania. Preto odporúčame každému účastníkovi, aby si uschoval každý do súťaže zaregistrovaný pokladničný doklad pre účely preukázania sa týmto pokladničným dokladom v prípade výhry. Ak vyžrebovaný účastník nepredloží príslušný výherný pokladničný doklad v lehote stanovenej organizátorom, nárok na vyžrebovanú výhru mu zaniká.
 8. Pravidlá spotrebiteľskej súťaže "Fiori" budú zverejnené na webových stránkach www.kvetinarstvofiori.sk/fiori-rozdava-radost/pravidla-sutaze-kvetinarstvo-fiori

Výhry a žrebovanie

 1. Účastník spotrebiteľskej súťaže môže vyhrať na základe výsledkov žrebovania nasledovnú výhru: Poukaz na nákup v hodnote 100Eur, poukaz na nákup v hodnote 50Eur a poukaz na nákup v hodnote 25Eur. Žrebovanie sa uskutoční 03.07.2017
 2. Výhercom sa môže stať len ten účastník spotrebiteľskej súťaže, ktorý splní podmienky súťaže, bol organizátorom vyžrebovaný a predložil originál pokladničného dokladu, ktorý zaregistroval na webovej stránke www.kvetinarstvofiori.sk podľa týchto pravidiel spotrebiteľskej súťaže.
 3. Žrebovanie o výhre prebehne náhodným výberom zo všetkých zaregistrovaných formulárov v sídle spoločnosti Fiori za prítomnosti minimálne 3 zástupcov organizátora. Pri žrebovaní sa bude žrebovať 1 výherca na každú uvedenú výhru. U vyžrebovaných výhercov bude overené splnenie všetkých podmienok spotrebiteľskej súťaže okrem kontroly overenia pokladničného dokladu, ktoré bude overené následne elektronickou formou. V prípade, že výherca podmienky nesplnil, bude zo zoznamu výhercov vylúčený. V prípade, že zoznam výhercov po zohľadnení podmienok spotrebiteľskej súťaže nebude úplný, prebehne ďalšie žrebovanie.
 4. Organizátor vyhotoví zápisnicu zo žrebovania, ktorej súčasťou budú výhercovia. Zápisnicu podpíšu všetci zúčastnení zástupcovia organizátora. Zápisnica zo žrebovania bude uložená u organizátora k nahliadnutiu.

Kontaktovanie výhercov a odovzdanie výhier

 1. Vyžrebovaní výhercovia budú o výhre upovedomení telefonicky, alebo e-mailom na kontakt uvedený v registračnom formulári.
 2. Kontaktovanie výhercov sa bude uskutočňovať počas dvoch pracovných dní nasledujúcich, po dni, kedy sa konalo žrebovanie. V prípade, ak nebude možné sa s výhercami počas 2 pracovných dní opakovane skontaktovať, bude im zaslaná krátka textová správa (sms). Ak účastník uvedie v registračnom formulári číslo pevnej linky, na ktoré nie je možné zaslať sms, nebude touto formou zo strany organizátora kontaktovaný a ďalej bude organizátor postupovať akoby bola sms zaslaná. Ak sa vyžrebovaný výherca do 24 hodín od odoslania sms zo strany organizátora neskontaktuje s organizátorom, stráca nárok na výhru.
 3. Organizátor oznámi vyžrebovanému účastníkovi dátum a miesto odovzdania výhry pri kontaktovaní.
 4. Ak vyžrebovaný účastník spotrebiteľskej súťaže nepredloží organizátorovi pri preberaní výhry zaregistrovaný výherný pokladničný doklad, bude zo súťaže vylúčený a výhra prepadá v prospech organizátora.
 5. Na výhry a ceny nie je právny nárok a nie sú súdne ani právne vymáhateľné, vrátane vymáhania nároku na účasť v tejto spotrebiteľskej súťaži.
 6. Ceny budú odovzdané výhercom v predajni Fiori, za ktorú bol výherca vyžrebovaný, a teda v ktorej realizoval svoj zaregistrovaný nákup. V prípade, že sa výherca odovzdania výhry nemôže zúčastniť, výhra prepadá v prospech organizátora.

Záverečné ustanovenia

 1. Účastník súťaže svojou účasťou v spotrebiteľskej súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 2. Vyjadrením súhlasu s týmito pravidlami dáva účastník súčasne v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") organizátorovi - spoločnosti Fiori s.r.o., Čigérska 1833/24, Dunajská Streda, PSČ 929 01 IČO: 46 834 311, dobrovoľne súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, u výhercu aj fotografia, pri odovzdávaní výhry za účelom zapojenia sa do spotrebiteľskej súťaže "Fiori rozdáva radosť", možnosti preverenia platnej účasti v spotrebiteľskej súťaži, informovania o priebehu spotrebiteľskej súťaže a odovzdania výhry výhercom. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia odvolania súhlasu organizátorovi. Organizátor je oprávnený spracúvať osobné údaje účastníkov počas doby konania súťaže a 6 mesiacov od jej ukončenia, resp. až kým účastník neodvolá svoj súhlas podľa predchádzajúcej vety, podľa toho čo nastane skôr. Organizátor účastníka súťaže informuje, že jeho osobné údaje budú použité len na interné účely. Osobné údaje nebudú sprístupnené a nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Osobné údaje nebudú zverejnené, okrem výhercu, ktorého osobné údaje budú zverejnené na webových stránkach organizátora (v rozsahu meno, priezvisko, fotodokumentácia z odovzdania výhry a pod.). Osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám na základe osobitných predpisov, ako je napr. Slovenská obchodná inšpekcia, Daňový úrad a podobne. Účastník súťaže ako dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu alebo blokovanie osobných údajov a ďalšie uvedené v § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov. Účastník súťaže ako dotknutá osoba vyhlasuje, že mu boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 zákona o ochrane osobných údajov a že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.
 3. Zo spotrebiteľskej súťaže sú vylúčení: zamestnanci spoločnosti Fiori, ďalšie osoby, ktoré sa podieľajú na organizácii a príprave spotrebiteľskej súťaže
 4. Pravidlá spotrebiteľskej súťaže sú k dispozícii všetkým na www.kvetinarstvofiori.sk počas celej doby trvania spotrebiteľskej súťaže, ako aj uložené k nahliadnutiu v sídle organizátora.
 5. Organizátor si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny pravidiel spotrebiteľskej súťaže počas jej trvania, vrátane zmeny doby jej trvania, jej predčasného ukončenia alebo zrušenia a pod., a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady. Túto prípadnú zmenu zverejní organizátor na www.kvetinarstvofiori.sk pričom organizátor nie je v týchto prípadoch povinný poskytnúť žiadne odškodnenie, náhradné plnenie, a pod. Organizátor si tiež vyhradzuje právo nahradiť výhru inou výhrou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty. 
 6. Tieto pravidlá spotrebiteľskej súťaže nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na www.kvetinarstvofiori.sk


V Bratislave dňa 31.12.2016

Zoznam predajní Kvetinárstva Fiori:

Bratislava - HM Tesco Zlaté piesky, Cesta na Senec 2

Bratislava - HM Tesco Petržalka, Panónska cesta 25

Levice - HM Tesco Levice, Turecký rad 7

Malacky - HM Tesco Malacky, Pezinská 13

Pezinok - HM Tesco Pezinok, Myslenická 1

Považská Bystrica - HM Tesco Považská Bystrice, SNP 1911/429

Senec - HM Tesco Senec, Bratislavská 25

Zvolen - HM Tesco Zvolen, Obchodná 4